Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Gaeilge / Irish

Gaeilge / Irish

Gaeilge i LHC

Sa scoil seo tá an Ghaeilge agus gach a mbaineann léi thar a bheith tábhachtach – chomh tábhachtach taobh amuigh den rang is atá sí taobh istigh ann. Tá Cumann Gaelach an-ghníomhach sa 5ú Bliain againn. Faoi stiúr Choiste Múinteoirí, eagraíonn An Cumann Gaelach imeachtaí éagsúla i rith na scoilbhliana – Tráth na gCeist, Díospóireachtaí, Céilithe, Scór, Toraíocht Taisce, Aoichainteoirí ... maraon le h-imeachtaí eile i rith Sheachtain na Gaeilge. Tá an Ghaelbhratach gnóthaithe againn gach bliain ó 2013.

Tá feachtas againn chomh maith a ghlaoimid “Cairde Cainte” air. Seo nuair a thugtar “Cara” ó Bhliain 5 nó 6 do chailín sa Chéad Bhliain. Tugann an cara sinsearach, atá mar chluas le h-éisteacht nó crann taca, tacaíocht ar leith don sóisearach agus í ag socrú isteach i scoil lán-Ghaeilge.

Freisin sa scoil tá grúpa traidisiúnta ceoil a sheineann d’imeachtaí scoile agus a ghlacann páirt i gceolchoirmeacha agus i gcomórtais éagsúla. Is cuid thábhachtach de shaol Gaelach na scoile é An t-Aifreann as Gaeilge. Bíonn scoláireachtaí go dtí an Ghaeltacht ar fáil sa scoil gach bliain – i gCiarraí agus i gConamara araon. Tá sé mar sprioc againn grá don Ghaeilge agus dár gcultúr a chothú i measc na ndaltaí agus tapaímid gach deis chun an sprioc sin a chur chun cinn.

Ár gclár Ghaeilge Idirbhliana

Ar aon dul le bunphrionsabail Chlár na h-Idirbhliana, ár gclár Ghaeilge Idirbhliana deartha mar dhroichead idir an tSraith Shóisearachagus an tSraith Shinsearach. Seo a leanasna h-aidhmeanna atá againn:

  • Go mbeadh scoláirí níos muiníní as sealbhúnateanganidirlabhairt, thuiscint, léamhaguséisteacht
  • Go mbeadh scoláirí níos neamhspleáiche agus féinstiúrtha ina bhfoghlaim
  • Go mbeadh scoláirí níos feasaí maidir le Gaeilge agus ár gCultúr Gaelach sa tsochaí mór thimpeall orthu

Cuirimid béim ar an bhfoghlaim trí ghníomhacht- plé, rólghlacadh, díospóireacht, canadh, damhsa Gaelach, léirmheastóireacht srl. agus déantar iniúchadh ar an nGaeilge mór thimpeall orainn, ar a h-áit i gcomhthéacs theangacha agus chultúir eile na cruinne, arár n-oidhreacht logainmneacha agus litearthacha, ar an scannánaíocht agus ábhair eile a mbaineann leo. Leanaimid clár leathan, cuimsitheach a chuireann barr feabhais ar scileanna cumarsáide ár scoláirí agus ar a bhfeasacht ar theanga agus ar chultúr na tíre seo.

An Ghaeilge

Sraith Shínsearach

TógannGaeilgenahArdteistiméireachtaar an bhforbairtteanga a tharlaíonnsatsraithshóisearach. Díríteararnaceithrescilteanga le go n-ullmhófar an foghlaimeoir le páirtghníomhach a ghlacadhsasaoldátheangachinamairimid in Éirinn, agusspreagtar í lenatuairimí a fhorbairtagus a roinnt. Ullmhaítear an foghlaimeoirfreisin le go mbeidhar a cumastabhairtfaoinmbreisoideachassaGhaeilge, trímheánnaGaeilge.

béaltriail, arfiú 40% den fhormharc í, inacuidéigeantach den mheasúnúseo. Déantartríscilcainteeilegachfoghlaimeora a mheasúnúfreisin .i. an éisteacht, an léitheoireachtagus an scríobh. Caitearstaidéar a dhéanamharghnéithe de théacsannalitearthanaGaeilge ag an nGnáthleibhéalagusdéantarstaidéarníosgéirearnasaothairchéannaseo, agusarshaothairbhreise, ag an Ardleibhéal.

ARDLEIBHÉAL

  1. Beidhdhápháipéarscríofaann don leibhéalseo.
  2. Dháuair an chloig a mhairfidhpáipéar a haon * (an 20 nóiméad don scrúdúcluastuisceana san áireamh) agusmairfidhpáipéar a tríhuaireaguscúignóiméad.

An Bhéaltriail: ....................................................................................240 marc = 40% LabhairtnaGaeilge (240 marc) Scrúdúcomónta don ghnáthleibhéalagus don ardleibhéal a bheidhsabhéaltriail. Déanfartástáilarchumaslabharthaaguscumarsáide an scoláiretrímheánnaGaeilge.

Páipéar 1: .......................................................................................... 160 marc = 27% Cluastuiscint (60 marc) + Ceapadóireacht (100 marc) Scrúdófarcluastuiscintagusceapadóireachtsapháipéarseo.

Páipéar 2: .......................................................................................... 200 marc = 33% Léamhthuiscint x 2 (50 marc + 50 marc) + Prósainmnitheroghnach (30 marc) + Filíochtainmnitheroghnach (30 marc) + Litríochtbhreise (40 marc). Scrúdófarléamhthuiscintí, prósagusfilíocht an tSiollabaissapháipéarseo.

Samh 18
2019
JCT Lá Foirne
Samh 19
2019
JCT Lá Foirne
Samh 21
2019
Aifreann ar son na Marbh
Samh 25
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 5 & 2
Leanaigí Sinn
13-Samh-2019
D'eagraigh rang SOLAS bailiúchán boscaí bróga ar son páistí bochta.
06-Samh-2019
Cumann Gaelach agus scéim “Cairde Cainte”
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ