Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Gaeilge / Irish

Gaeilge / Irish

Gaeilge i LHC

Sa scoil seo tá an Ghaeilge agus gach a mbaineann léi thar a bheith tábhachtach – chomh tábhachtach taobh amuigh den rang is atá sí taobh istigh ann. Tá Cumann Gaelach an-ghníomhach sa 5ú Bliain againn. Faoi stiúr Choiste Múinteoirí, eagraíonn An Cumann Gaelach imeachtaí éagsúla i rith na scoilbhliana – Tráth na gCeist, Díospóireachtaí, Céilithe, Scór, Toraíocht Taisce, Aoichainteoirí ... maraon le h-imeachtaí eile i rith Sheachtain na Gaeilge. Tá an Ghaelbhratach gnóthaithe againn gach bliain ó 2013.

Tá feachtas againn chomh maith a ghlaoimid “Cairde Cainte” air. Seo nuair a thugtar “Cara” ó Bhliain 5 nó 6 do chailín sa Chéad Bhliain. Tugann an cara sinsearach, atá mar chluas le h-éisteacht nó crann taca, tacaíocht ar leith don sóisearach agus í ag socrú isteach i scoil lán-Ghaeilge.

Freisin sa scoil tá grúpa traidisiúnta ceoil a sheineann d’imeachtaí scoile agus a ghlacann páirt i gceolchoirmeacha agus i gcomórtais éagsúla. Is cuid thábhachtach de shaol Gaelach na scoile é An t-Aifreann as Gaeilge. Bíonn scoláireachtaí go dtí an Ghaeltacht ar fáil sa scoil gach bliain – i gCiarraí agus i gConamara araon. Tá sé mar sprioc againn grá don Ghaeilge agus dár gcultúr a chothú i measc na ndaltaí agus tapaímid gach deis chun an sprioc sin a chur chun cinn.

Ár gclár Ghaeilge Idirbhliana

Ar aon dul le bunphrionsabail Chlár na h-Idirbhliana, ár gclár Ghaeilge Idirbhliana deartha mar dhroichead idir an tSraith Shóisearachagus an tSraith Shinsearach. Seo a leanasna h-aidhmeanna atá againn:

  • Go mbeadh scoláirí níos muiníní as sealbhúnateanganidirlabhairt, thuiscint, léamhaguséisteacht
  • Go mbeadh scoláirí níos neamhspleáiche agus féinstiúrtha ina bhfoghlaim
  • Go mbeadh scoláirí níos feasaí maidir le Gaeilge agus ár gCultúr Gaelach sa tsochaí mór thimpeall orthu

Cuirimid béim ar an bhfoghlaim trí ghníomhacht- plé, rólghlacadh, díospóireacht, canadh, damhsa Gaelach, léirmheastóireacht srl. agus déantar iniúchadh ar an nGaeilge mór thimpeall orainn, ar a h-áit i gcomhthéacs theangacha agus chultúir eile na cruinne, arár n-oidhreacht logainmneacha agus litearthacha, ar an scannánaíocht agus ábhair eile a mbaineann leo. Leanaimid clár leathan, cuimsitheach a chuireann barr feabhais ar scileanna cumarsáide ár scoláirí agus ar a bhfeasacht ar theanga agus ar chultúr na tíre seo.

An Ghaeilge

Sraith Shínsearach

TógannGaeilgenahArdteistiméireachtaar an bhforbairtteanga a tharlaíonnsatsraithshóisearach. Díríteararnaceithrescilteanga le go n-ullmhófar an foghlaimeoir le páirtghníomhach a ghlacadhsasaoldátheangachinamairimid in Éirinn, agusspreagtar í lenatuairimí a fhorbairtagus a roinnt. Ullmhaítear an foghlaimeoirfreisin le go mbeidhar a cumastabhairtfaoinmbreisoideachassaGhaeilge, trímheánnaGaeilge.

béaltriail, arfiú 40% den fhormharc í, inacuidéigeantach den mheasúnúseo. Déantartríscilcainteeilegachfoghlaimeora a mheasúnúfreisin .i. an éisteacht, an léitheoireachtagus an scríobh. Caitearstaidéar a dhéanamharghnéithe de théacsannalitearthanaGaeilge ag an nGnáthleibhéalagusdéantarstaidéarníosgéirearnasaothairchéannaseo, agusarshaothairbhreise, ag an Ardleibhéal.

ARDLEIBHÉAL

  1. Beidhdhápháipéarscríofaann don leibhéalseo.
  2. Dháuair an chloig a mhairfidhpáipéar a haon * (an 20 nóiméad don scrúdúcluastuisceana san áireamh) agusmairfidhpáipéar a tríhuaireaguscúignóiméad.

An Bhéaltriail: ....................................................................................240 marc = 40% LabhairtnaGaeilge (240 marc) Scrúdúcomónta don ghnáthleibhéalagus don ardleibhéal a bheidhsabhéaltriail. Déanfartástáilarchumaslabharthaaguscumarsáide an scoláiretrímheánnaGaeilge.

Páipéar 1: .......................................................................................... 160 marc = 27% Cluastuiscint (60 marc) + Ceapadóireacht (100 marc) Scrúdófarcluastuiscintagusceapadóireachtsapháipéarseo.

Páipéar 2: .......................................................................................... 200 marc = 33% Léamhthuiscint x 2 (50 marc + 50 marc) + Prósainmnitheroghnach (30 marc) + Filíochtainmnitheroghnach (30 marc) + Litríochtbhreise (40 marc). Scrúdófarléamhthuiscintí, prósagusfilíocht an tSiollabaissapháipéarseo.

D.Fómh 24
2019
Turas go Munich
D.Fómh 28
2019
Briseadh Lár Téarma
Samh 07
2019
Bl. 1 Cork Pops
Samh 11
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 6 & 3
Leanaigí Sinn
21-D.Fómh-2019
2 scoláirí mar ionadaí ar an bhfoireann!
16-D.Fómh-2019
Comhghairdeas ollmhór do Jenna Ní Shlatara agus foireann peile na hÉireann U/17
30-M.Fómh-2019
Bhí Laurel Hill Coláiste FCJ ainmnithe mar an scoil is fearr sa tír don seiú bhliain i ndiaidh a chéile de réir an Sunday Times.
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ