Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Mata / Maths

Mata / Maths

Mata: An Sraith Soisearach

de chuspóir ag an tsonraíocht le haghaidh mhatamaitic na sraithe sóisearaí cumas an scoláire smaoineamh go loighciúil, go straitéiseach, go criticiúil agus go cruthaitheach a fhorbairt tríd an Snáithe aontach agus na ceithre shnáithe chomhthéacsúla: Uimhreas; Céimseata agus triantánacht; Ailgéabar agus feidhmeanna; agus Staitisticí agus dóchúlacht.

Dearadh an tsonraíocht d'íosmhéid 240 uair an chloig de rannpháirtíocht an scoláire ar an gclára math ar thrí bliana na sraithe sóisearaí. Is íosmhéid é seo agus ba cheart go dtabharfadh scoileanna faoi deara go bhfuil scoláirí ann a bhainfeadh tairbhe as níos 240 uair an chloig de rannpháirtíocht le go mbainfí amach na spriocanna náisiúnta feabhsúcháin a shonraítear sa straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta (an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2011).

Leagan Amach an Chursa:

Ardhaleibheal a chuirtear an siollabais ar fáil, Ardleibheal agus Gnathleibheal, agusna Measúnú Rang-Bhunaithe (MRB), ar leibheal comonta.

Paipear Scriofa = 90%

Tasc Measunaithe = 10%

Gheofar eolas breise ar: https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Mathematics/Rationale

Matamataic don SraithShinsearach

I Matamaitic na hArdteistiméireachta tógtar ar an mhatamaitic a foghlaimíodh sa tsraith shóisearach agus féachtar leis an eolas, na scileanna agus an tuiscint mhatamaiticiúil is chun leanúint den oideachas, dul ar aghaidh sa saol agus dul i mbun oibre a thabhairt don dalta. Cabhraíonn staidéar ar an matamaitic le daltaí smaoineamh ar shlí sholúbtha, dea-araíonachta chun fadbhanna a réiteach i gcomhthéacsanna matamaiticiúla agus i gcomhthéacsanna san fhíorshaol.

Ar thrí leibhéal a chuirtear an siollabas ar fáilArdleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéalagus measúnaítear é ar gach ceann de na leibhéil sin. Bíonn páipéar scrúdaithe ar leith ann ag gach ceann den leibhéal.

Gheofar eolas breise ar Tionscadal Mata ag: www.ncca.ie/projectmaths

No events found
Leanaigí Sinn
22-D.Fómh-2020
Laurel Hill Coláiste Open Day 2020
26-Meith-2020
Laurel Hill Coláiste FCJ welcomes our new Principal
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2021 Laurel Hill Coláiste FCJ