Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Mata SS / Maths JC

Mata SS / Maths JC

Mata: An Sraith Soisearach

de chuspóir ag an tsonraíocht le haghaidh mhatamaitic na sraithe sóisearaí cumas an scoláire smaoineamh go loighciúil, go straitéiseach, go criticiúil agus go cruthaitheach a fhorbairt tríd an Snáithe aontach agus na ceithre shnáithe chomhthéacsúla: Uimhreas; Céimseata agus triantánacht; Ailgéabar agus feidhmeanna; agus Staitisticí agus dóchúlacht.

Dearadh an tsonraíocht d'íosmhéid 240 uair an chloig de rannpháirtíocht an scoláire ar an gclára math ar thrí bliana na sraithe sóisearaí. Is íosmhéid é seo agus ba cheart go dtabharfadh scoileanna faoi deara go bhfuil scoláirí ann a bhainfeadh tairbhe as níos 240 uair an chloig de rannpháirtíocht le go mbainfí amach na spriocanna náisiúnta feabhsúcháin a shonraítear sa straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta (an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2011).

Leagan Amach an Chursa:

Ardhaleibheal a chuirtear an siollabais ar fáil, Ardleibheal agus Gnathleibheal, agusna Measúnú Rang-Bhunaithe (MRB), ar leibheal comonta.

Paipear Scriofa = 90%

Tasc Measunaithe = 10%

Gheofar eolas breise ar: https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Mathematics/Rationale

Open Night
Feabh 07
2022
PTM Bl 1
Leanaigí Sinn
21-Ean-2022
In aghaidh Limerick Educate Together
21-Ean-2022
20ú Eanair 2022
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2022 Laurel Hill Coláiste FCJ